guanggao

 
 
 
 
 
     话费充值卡密


 

    中国电信充值卡密,可以充值全国范围内任意电信手机和座机号码。
    
            


温馨提示:

1、根据系统提示按步骤申请购买中国电信充值卡密;
2、如您在正常操作情况下未能获取卡号和密码,请用您的支付电话拨打客服电话。